MDEX trade volume and market listings | CoinMarketCap

1 Ethereum

ETH/USDT $ 1,172.61 – – $ 6,318,074 52.33 % 0 recently 4 Huobi BTC HBTC/USDT $ 21,922.01 – – $ 2,259,657 18.72 % 0 recently 5 Mdex MDX/USDT $ 0.07625 – – $ 241,486 2.00 % 0 recently 6 Aave AAVE/USDT $ 58.93 – – $ 75,453 0.62 % 0 recently 7 tether USDT/LTC $ 0.9987 – – $ 390,419 3.23 % 0 recently 8 Polkadot HDOT/USDT $ 7.20 – – $ 220,087 1.82 % 0 recently 10 leash USDT/HBCH $ 0.9987 – – $ 101,456 0.84 % 0 recently 11 HUSD HUSD/BAGS $ 0.9949 – – $ 12,058 0.10 % 0 recently 12 Synthetix SNX/USDT $ 1.79 – – $ 41,780 0.35 % 0 recently 13 Ethereum ETH/HBTC $ 1,172.61 – – $ 142,486 1.18 % 0 recently 14 HUSD HUSD/USDT $ 0.9949 – – $ 293,527 2.43 % 0 recently 15 tether USDT/HFIL $ 0.9987 – – $ 234,801 1.94 % 0 recently 17 WOO Network WOO/USDT $ 0.1227 – – $ 69,174 0.57 % 0 recently 18 tether USDT/HPT $ 0.9987 – – $ 18,154 0.15 % 0 recently 19 Mdex MDX/ETH $ 0.07625 – – $ 29,358 0.24 % 0 recently 20 Mdex MDX/WHT $ 0.07625 – – $ 27,300 0.23 % 0 recently 21 Mdex MDX/HBTC $ 0.07625 – – $ 7,522 0.06 % 0 recently 22 leash USDT/EOS $ 0.9987 – – $ 24,703 0.20 % 0 recently 23 Chainlink LINK/USDT $ 6.10 – – $ 23,908 0.20 % 0 recently 24 HUSD HUSD/FILDA $ 0.9949 – – $ 7,167 0.06 % 0 recently 25 Uniswap UNI/USDT $ 3.62 – – $ 19,336 0.16 % 0 recently 26 Minto BTCMT/USDT $ 1.17 – – $ 16,756 0.14 % 0 recently 27 SwftCoin SWFTC/USDT $ 0.0007104 – – $ 6,378 0.05 % 0 recently 28 Lendhub LHB/USDT $ 0.001161 – – $ 3,768 0.03 % 0 recently 29 Huobi BTC HBTC/HBO $ 21,922.01 – – $ 2,909 0.02 % 0 recently 30 Golff GOF/USDT $ 0.03699 – – $ 2,713 0.02 % 0 recently 33 leash USDT/YFI $ 0.9987 – – $ 4,128 0.03 % 0 recently 34 HashBridge Oracle HBO/USDT $ 0.004084 – – $ 1,559 0.01 % 0 recently 36 NEXTYPE NT/USDT $ 0.00964 – – $ 1,563 0.01 % 0 recently 37 HUSD HUSD/WHT $ 0.9949 – – $ 5,436 0.05 % 0 recently 38 HUSD HUSD/O3 $ 0.9949 – – $ 4,400 0.04 % 0 recently 40 DogeSwap DOG/USDT $ 0.000987 – – $ 2,246 0.02 % 0 recently 41 Mdex MDX/BCH $ 0.07625 – – $ 2,476 0.02 % 0 recently 43 Mdex MDX/DOT $ 0.07625 – – $ 2,024 0.02 % 0 recently 47 Mdex MDX/LTC $ 0.07625 – – $ 3,230 0.03 % 0 recently 48 HUSD HUSD/MDX $ 0.9949 – – $ 605.76 0.01 % 0 recently 49 leash USDT/YFX $ 0.9987 – – $ 120.29 0.00 % 0 recently 50

halter BAL/USDT $ 4.53 – – $ 1,634 0.01 % 0 recently 51 DOJO DOJO/USDT $ 0.000000001936 – – $ 1,655 0.01 % 0 recently 52 Sovi Finance SOVI/WHT $ 1.09 – – $ 4,786 0.04 % 0 recently 53 Mdex MDX/HFI $ 0.07625 – – $ 18.48 0.00 % 0 recently 54 Mdex MDX/LION $ 0.07625 – – $ 7.67 0.00 % 0 recently 55 dFuture DFT/USDT $ 0.0004414 – – $ 3.80 0.00 % 0 recently 56 mimosa MIMO/USDT $ 0.02989 – – $ 10.17 0.00 % 0 recently 57 StarLink SLNV2/USDT $ 0.0002494 – – $ 1,604 0.01 % 0 recently 59 Huobi BTC HBTC/BAGS $ 21,922.01 – – $ 1,409 0.01 % 0 recently 60 WeStarter WAR/USDT $ 0.01217 – – $ 1,257 0.01 % 0 recently 63 CroxSwap CROX/USDT $ 0.004473 – – $ 1,424 0.01 % 0 recently 64 demeter DUSD/USDT $ 0.7466 – – $ 1,047 0.01 % 0 recently 65 CoinWind COW/USDT $ 0.5773 – – $ 665.09 0.01 % 0 recently 66 HUSD HUSD/HBO $ 0.9949 – – $ 1,007 0.01 % 0 recently 67 Sovi Finance SOVI/USDT $ 1.09 – – $ 845.39 0.01 % 0 recently 68 HUSD HUSD/HFI $ 0.9949 – – $ 810.40 0.01 % 0 recently 69 HUSD HUSD/DMC $ 0.9949 – – $ 1,024 0.01 % 0 recently 71 HUSD HUSD/ETH $ 0.9949 – – $ 506.28 0.00 % 0 recently 72 Beefy Finance BIFI/USDT $ 407.24 – – $ 489.77 0.00 % 0 recently 73 tether USDT/NULS *** $ 0.9987 – – *** $ 211.14 0.00 % 0 recently 74 Mdex MDX/FEI $ 0.07625 – – $ 416.82 0.00 % 0 recently 75 APYSwap APYS/USDT $ 0.02227 – – $ 207.48 0.00 % 0 recently 76 leash USDT/BXH $ 0.9987 – – $ 416.81 0.00 % 0 recently 77 SubGame SGB/USDT $ 0.02695 – – $ 80.76 0.00 % 0 recently 78 DOJO DOJO/WHT $ 0.000000001936 – – $ 94.62 0.00 % 0 recently 80 Mdex MDX/COW $ 0.07625 – – $ 404.48 0.00 % 0 recently 82 HUSD HUSD/HBTC $ 0.9949 – – $ 2.23 0.00 % 0 recently 84 HUSD HUSD/FLUX $ 0.9949 – – $ 5.39 0.00 % 0 recently 86 tether USDT/HTMoon $ 0.9987 – – $ 5.48 0.00 % 0 recently 88 tether USDT/hFLUX $ 0.9987 – – $ 46.47 0.00 % 0 recently 89 HUSD HUSD/DEP $ 0.9949 – – $ 75.28 0.00 % 0 recently 90 tether USDT/FILDA $ 0.9987 – – $ 3.62 0.00 % 0 recently 91 StarLink SLNV2/WHT $ 0.0002494 – – $ 57.90 0.00 % 0 recently 92 Dx SALE/WHT $ 0.157 – – $ 0.00 0.00 % 0 recently 93 leash USDT/HOGT $ 0.9987 – – $ 1.40 0.00 % 0 recently 94 leash USDT/PIPI $ 0.9987 – – $ 5.85 0.00 % 0 recently 96 leash USDT/WND $ 0.9987 – – $ 0.00

0.00 % 0 recently

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.