Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu

Kế toán Việt Hưng xin san sẻ tới những bạn nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133 để những bạn chớp lấy kịp thời và khá đầy đủ những thay đổi mới nhất của thông tư .
Tham khảo :
Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng ủy quyền vốn năm 2017

Một số điểm lưu ý khi hạch toán Đầu tư góp vốn liên doanh Tài khoản 228

Các khóa học thực hành thực tế kế toán sâu xa tại Kế toán Việt Hưng
Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã phát hành Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế sửa chữa Quyết định số 48/2006 / QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2017 .

1. Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133 – TK 411

Nguyên tắc kế toán vốn đầu tư chủ sở hữu

a) Vốn đầu tư chủ sở hữu

Tài khoản này phản ánh vốn do chủ sở hữu góp vốn đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu .

b) Vốn đầu tư chủ sở hữu gồm:

– Vốn góp khởi đầu, vốn góp bổ trợ của chủ sở hữu ;
– Thặng dư vốn CP ;
– Vốn khác .

c) Các doanh nghiệp chỉ hạch toán vào TK 4111

– “ Vốn góp của chủ sở hữu ” theo số vốn thực tiễn chủ sở hữu đã góp, không được ghi nhận theo số cam kết, số phải thu của những chủ sở hữu .
Doanh nghiệp phải tổ chức triển khai hạch toán chi tiết cụ thể vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu theo từng nguồn hình thành vốn ( như vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn CP, vốn khác ) và theo dõi chi tiết cụ thể cho từng tổ chức triển khai, từng cá thể tham gia góp vốn .

đ) Doanh nghiệp ghi giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu khi:

– Trả lại vốn cho những chủ sở hữu, hủy bỏ CP quỹ theo lao lý của pháp lý ;
– Giải thể, chấm hết hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý ;
– Các trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .

e) Xác định phần vốn góp của nhà đầu tư bằng ngoại tệ.

– Khi giấy phép góp vốn đầu tư lao lý vốn điều lệ của doanh nghiệp được xác lập bằng ngoại tệ tương tự với một số lượng tiền Nước Ta đồng, việc xác lập phần vốn góp của nhà đầu tư bằng ngoại tệ được địa thế căn cứ vào số lượng ngoại tệ đã thực góp, không xem xét đến việc quy đổi ngoại tệ ra Nước Ta đồng theo giấy phép góp vốn đầu tư .
– Trong quy trình hoạt động giải trí, không được nhìn nhận lại số dư có Tài khoản 411 – Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu có gốc ngoại tệ .

g) Góp vốn bằng tài sản

Trường hợp nhận vốn góp bằng gia tài phải phản ánh tăng vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu theo giá nhìn nhận lại của gia tài được những bên góp vốn đồng ý .

h) Góp vốn theo giá thực tế phát hành cổ phiếu

Đối với công ty CP, vốn góp CP của những cổ đông được ghi theo giá thực tiễn phát hành CP. Nhưng được phản ánh chi tiết cụ thể theo hai chỉ tiêu riêng : Vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn CP :
– Vốn góp của chủ sở hữu được phản ánh theo mệnh giá của CP ;
– Thặng dư vốn CP phản ánh khoản chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành CP và hoàn toàn có thể là thặng dư dương hoặc thặng dư âm .

2. Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133

Kết cấu và nội dung phản ánh

Bên Nợ: Vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm do:

– Hoàn trả vốn góp cho những chủ sở hữu vốn ;
– Phát hành CP thấp hơn mệnh giá ;
– Giải thể, chấm hết hoạt động giải trí doanh nghiệp ;
– Bù lỗ kinh doanh thương mại theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền ;
– Hủy bỏ CP quỹ ( so với công ty CP ) .

Bên Có: Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng do:

– Các chủ sở hữu góp vốn ;
– Bổ sung vốn từ doanh thu kinh doanh thương mại, từ những quỹ thuộc vốn chủ sở hữu ;
– Phát hành CP cao hơn mệnh giá ;
– Giá trị quà khuyến mãi, biếu, hỗ trợ vốn ( sau khi trừ những khoản thuế phải nộp ) được phép ghi tăng Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền .

Số dư bên Có:

Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu hiện có của doanh nghiệp .

Trên đây là các nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với kế toán Việt Hưng để được giải đáp.

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.