Vi khuẩn sinh sôi và nảy nở mạnh nhất ở nhiệt độ nào ? A. 10°C – 25°C B. 50°C – 60°C C. 0°C – 37°C D. Tất cả đều đúng

Câu 23 : Nhân tố nào được xem là tác nhân vô cơ ? a. Ánh sáng b. Nhiệt độ c. Nước và nhiệt độ. d. Cả a, b, c chuẩn. Câu 24 : Nhân tố nào trực thuộc tác nhân hữu Phun sương ống đồng
? a. Con người b. Các loài vật không giống nhau c. Cả a, b đúng chuẩn. d. Cả a, b không nên. Câu 25 : Ánh sáng sủa tác động ảnh hưởng đến cuộc sống của cây trồng : a. Làm biến hóa các đặc thù sinh thái xanh. b. Làm biến hóa đặc thù thỏa mãn sinh lý. c. Cả a, b không đúng. d. Cả a, b đúng chuẩn. Câu 28 : Tự thụ phấn ở cây trồng và giao hợp sắp ở động vật hoang dã tạo ra suy giảm tương tự, mà vào sắm tương tự nhưng vẫn sài vì thế : a ….

Câu 23: Nhân tố nào là nhân tố vô sinh? 

a. Ánh sáng

b. Nhiệt độc. Nước và nhiệt độ .d. Cả a, b, c chuẩn .

Câu 24: Nhân tố nào thuộc nhân tố hữu sinh? 

a. Con ngườib. Các con vật khác nhauc. Cả a, b chuẩn .d. Cả a, b không nên .

Câu 25: Ánh sáng tác động tới đời sống của thực vật: 

a. Làm biến hóa các đặc thù sinh thái xanh .b. Làm đổi khác đặc thù thỏa mãn sinh lý .c. Cả a, b không đúng .d. Cả a, b đúng chuẩn .

Câu 28: Tự thụ phấn ở thực vật và giao phối gần ở động vật gây ra thoái hoá giống, nhưng trong chọn giống vẫn sử dụng vì: 

a. Củng cố thực trạng mong ước và thi công ra dòng thuần .b. Tạo ra cái lai .c. Câu a và b không nên .d. Câu a và b đúng chuẩn .

Câu 32: Mật độ quần thể phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

a. Thay đổi đi theo đợt, năm và chu kỳ luân hồi ở của con vật .b. Phụ thuộc trong Power đồ ăn .c. Phụ thuộc trong các dịch chuyển không bình thường của điều kiện kèm theo ở .

d. Ba câu bên trên phần nhiều chuẩn .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *