Get pleasure from something là gì

pleasure pleasure['pleʒə]danh từniềm vui thích; điều thú vịa work of art that has given pleasure to millions of peoplemột tác phẩm nghệ thuật mang lại...