Phép tịnh tiến flower thành Tiếng Việt , ví dụ trong ngữ cảnh , phát âm

The species Puya raimondii is notable as the largest species of bromeliad known, reaching 3 m tall in vegetative growth with a flower spike 9–10 m tall.

Loài Puya raimondii là loài đáng chú ý là loài lớn nhất của họ đã được biết, đạt chiều cao 3 m cao trong tăng trưởng thực vật với một cành hoa 9–10 m.

WikiMatrix

He gave much of his time between the ages of thirteen and sixteen to drawing and painting the flowers, fungi, and other specimens which he collected.

Cậu đã dành phần lớn thời gian của mình trong độ tuổi từ mười ba đến mười sáu để vẽ và vẽ những bông hoa, nấm và các mẫu vật khác mà cậu đã thu thập được.

WikiMatrix

It warns that ” the effect of the morteaus will be more rapid if an enchantment is used during the flower’s preparation. ”

Có một cảnh báo nhắc nhở rằng ” hiệu suất cao của tử quỳ sẽ nhanh gọn hơn ” nếu bùa chú tham gia vào tiến trình chuẩn bị sẵn sàng ” .

OpenSubtitles2018.v3

E. balteatus can be found throughout the year in various habitats, including urban gardens, visiting flowers for pollen and nectar.

E. balteatus có thể được tìm thấy trong suốt cả năm trong môi trường sống khác nhau, bao gồm cả vườn đô thị, chúng bay gần hoa để lấy phấn hoa và mật hoa.

WikiMatrix

Light frosts normally do not affect the plants at any stage of development, except during flowering.

Sương giá nhẹ thường không ảnh hưởng đến diêm mạch tại bất kỳ giai đoạn phát triển nào, ngoại trừ giai đoạn ra hoa.

WikiMatrix

Still grows the vivacious lilac a generation after the door and lintel and the sill are gone, unfolding its sweet – scented flowers each spring, to be plucked by the musing traveller; planted and tended once by children’s hands, in front- yard plots — now standing by wallsides in retired pastures, and giving place to new- rising forests; — the last of that stirp, sole survivor of that family.

Tuy nhiên phát triển tử đinh hương thế hệ một hoạt bát sau khi cánh cửa và cây ngang và các ngưỡng cửa đã mất hết, mở ra các hoa có mùi thơm của nó ngọt mỗi mùa xuân, được ngắt các du khách mơ màng; trồng và có xu hướng một lần bằng tay của trẻ em, trong lô sân phía trước – bây giờ đứng bởi wallsides trong nghỉ hưu đồng cỏ, và địa điểm cho các khu rừng mới tăng; – cuối cùng rằng stirp, duy nhất người sống sót của gia đình mà.

QED

In the parks the flowers began blooming and migratory birds began returning to nest under the eaves of city buildings.

Trong công viên bừng rộ hoa nở và các loài chim di trú lại trở về gây tổ dưới những mái nhà.

Literature

Adults nectar at flowers during the day.

Con lớn hút mật hoa vào ban ngày.

WikiMatrix

In time, like the flower after the storm, they may lift their heads up from grief and find joy and fulfillment in life once again.

Như đóa hoa sau cơn gió bão, với thời gian họ có thể vượt qua sự đau buồn, ngước mặt tìm lại được niềm vui và thỏa nguyện trong đời sống.

jw2019

The flowers typically change color as they mature, resulting in inflorescences that are two- or three-colored.

Những bông hoa thường thay đổi màu sắc khi chúng trưởng thành, dẫn đến các cụm hoa có hai hoặc ba màu.

WikiMatrix

Those are actually blue flowers.

Đó thật rahoa màu xanh dương.

QED

The number of cultivated plants has increased in recent years, and it is not uncommon for there to be five or more flowering events in gardens around the world in a single year.

Số lượng hoa được nhân giống đã tăng trong những năm gần đây, nên việc mỗi năm có hơn 5 hoa nở trên toàn thế giới cũng không có gì lạ.

WikiMatrix

This year ‘s Dong Nai flower market does not offer as many golden apricot flowers as in the previous years ; instead, there are mainly apricot trees planted in big pots .

Chợ hoa Đồng Nai năm nay không nhiều hoa mai vàng như năm ngoái nhưng thay vào đó chủ yếu là những gốc mai được trồng trong chậu lớn .

EVBNews

Perspective, that kind of alchemy we humans get to play with, turning anguish into a flower.

Quan điểm, một kiểu như thuật giả kim mà con người chúng ta đang nghịch ngợm, biến nỗi đau đớn thành một bông hoa.

ted2019

She showed at the Charlottenborg Spring Exhibition in 1824 and 1826, in both cases presenting flower paintings.

Cô đã trưng bày tại Triển lãm Spring Charlottenborg năm 1824 và 1826, trong cả hai trường hợp trình bày bức tranh hoa.

WikiMatrix

The first flower… bloomed on December 28th.

Bông hoa đầu tiên… nở vào ngày 28 tháng 12.

OpenSubtitles2018.v3

A sequel The Inner Palace: Flower of War was also released in hardcore (DoraMax DMX-002) and softcore (Pure Max PMX-006) versions.

Phần tiếp theo The Inner Palace : Flower Of War cũng được phát hành cùng với phiên bản Hardcore ( DoraMax DMX-002 ) và phiên bản softcore ( Pure Max PMX-006 ) .

WikiMatrix

All this hullabaloo over a silly little flower.

Tất cả bắt đầu từ một bông hoa nhỏ bé ngớ ngẩn.

OpenSubtitles2018.v3

People want decent homes and some land with trees, flowers, and gardens.

Thói thường người ta muốn một căn nhà thích hợp, và mảnh đất với cây cối, bông hoa và vườn tược.

jw2019

The Burj Khalifa’s design is derived from the patterning systems embodied in Islamic architecture, with the triple-lobed footprint of the building based on an abstracted version of the desert flower hymenocallis which is native to the Dubai region.

Thiết kế của tháp Burj Khalifa có nguồn gốc từ các hệ thống khuôn mẫu được thể hiện trong kiến trúc Hồi giáo, với kết cấu móng nền chạc ba (hình chữ Y) xây dựng dựa trên hình dáng giản lược của hoa hymenocallis – một loài hoa sa mạc 3 cánh, có nguồn gốc ở khu vực Dubai.

WikiMatrix

Giulia, don’t forget the flowers.

Giulia, đừng quên mua hoa.

OpenSubtitles2018.v3

Sell flowers?

Bán hoa à?

OpenSubtitles2018.v3

A single daisy or sunflower, for example, is not a flower but a flower head—an inflorescence composed of numerous flowers (or florets).

Chẳng hạn, một “hoa” dễ thấy của sồ cúc (Bellis perennis) hay hướng dương (Helianthus annuus) thực ra không phải là một hoa thật sự mà là một cụm hoa đầu — một cụm hoa bao gồm rất nhiều hoa (chiếc hoa hay hoa nhỏ).

WikiMatrix

“Thanks for the wine and flowers!”

“Cảm ơn cô vì bó hoa và chai rượu!”

Literature

Vikki walks off in disgust, with Sarge commenting about how that was a good start and how he’ll be buying plastic flowers for a week.

Vikki chán nản bỏ đi khi nghe Sarge bình luận về cách làm thế nào để có một khởi đầu tốt đẹp và làm thế nào anh sẽ mua được những bông hoa bằng nhựa trong một tuần.

WikiMatrix

Source: https://trangwiki.com
Category : HỎI ĐÁP

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *