flora – phép tịnh tiến thành Tiếng Việt , ví dụ | Glosbe

Since then, a number of universities have created OCW, some of which have been funded by the William and Flora Hewlett Foundation.

Từ đó một số ít ĐH đã lập ra những chương trình OCW theo quy mô của MIT, một số ít được quỹ William and Flora Hewlett Foundation tương hỗ tài chánh .

WikiMatrix

They may also preserve historic genetic traits and that they provide habitat for wild flora and fauna that may be difficult or impossible to recreate in zoos, arboretums, or laboratories.

Chúng cũng có thể bảo tồn những đặc điểm di truyền lịch sử và từ đó cung cấp môi trường sống cho các hệ động và thực vật hoang dã mà khó có thể tạo ra trong phòng thí nghiệm, vườn ươm cây hay vườn bách thú.

WikiMatrix

Little Flora, we won’t separate ever after.

Tiểu Hoa, sau này tất cả chúng ta sẽ không rời xa nữa .

OpenSubtitles2018.v3

Between the months of October and November 1921, the municipality of Opi leased 5 square kilometres of land to a private federation with the aim of protecting flora and fauna and Sipari founded in Rome an organization to administer the reserve.

Giữa tháng 10 và tháng 11 năm 1921, đô thị Opi đã thuê 5 km vuông đất đai của tư nhân nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ động thực vật và Erminio Sipari đã xây dựng ở Roma một tổ chức triển khai để quản trị khu bảo tồn .

WikiMatrix

The genus Pholidota was first formally described in 1825 by John Lindley who published the description in Hooker’s Exotic Flora, Containing Figures and Descriptions of New, Rare or Otherwise Interesting Exotic Plants.

Chi Pholidota được John Lindley miêu tả chính thức năm 1825 trong sách Exotic Flora, Containing Figures and Descriptions of New, Rare or Otherwise Interesting Exotic Plants của William Jackson Hooker .

WikiMatrix

The flora of Cyprus contains about 1800 species, of which circa 128 are endemic.

Hệ thực vật của Síp có khoảng 1.800 loài, trong đó có khoảng 128 loài đặc hữu.

WikiMatrix

From these travels they founded some settlements, from India to America, and brought parts of their culture and flora home with them.

Từ những chuyến đi này, họ đã xây dựng 1 số ít khu định cư, từ Ấn Độ đến Mỹ, và mang một phần văn hóa truyền thống và thực vật của quê nhà với họ .

WikiMatrix

The great white shark is further listed as Threatened in Victoria under the Flora and Fauna Guarantee Act, and as rare or likely to become extinct under Schedule 5 of the Wildlife Conservation Act in Western Australia.

Cá mập trắng lớn được liệt kê thêm là Bị rình rập đe dọa ở Victoria theo Đạo luật bảo vệ động thực vật và hiếm khi hoặc có năng lực bị tuyệt chủng theo Phụ lục 5 của Đạo luật bảo tồn động vật hoang dã hoang dã ở Tây Úc .

WikiMatrix

I had never noticed this before in prints from the original, but Flora looked hugely and happily pregnant.

Tôi chưa khi nào nhận thấy hình ảnh này trong những bức tranh gốc, nhưng Flora đang mang bầu rất to và rất niềm hạnh phúc .

Literature

Flora can reach a magnitude of +7.9 at a favorable opposition near perihelion, such as occurred in November 2007.

Nhưng nó hoàn toàn có thể đạt cấp sao + 7.9 tại một xung đối gần cận điểm quỹ đạo, ví dụ điển hình như vào tháng 11 năm 2007 .

WikiMatrix

The predominant flora in this Biosphere Reserve is the xerófita, comprising more than a third of the species detected in the place.

Hệ thực vật chiếm ưu thế trong khu dự trữ sinh quyển này là xerófita (các loài sinh trưởng và phát triển trong điều kiện không cần nhiều nước) chiếm hơn 1/3 số loài phát hiện tại nơi này.

WikiMatrix

He wrote Illustrated Flora of the Northern United States, Canada, and the British Possessions (1896) with Addison Brown, and The Cactaceae with Joseph Nelson Rose.

Ông viết cuốn sách Illustrated Flora of the Northern United States, Canada, and the British Possessions ( 1896 ) cùng với Addison Brown, và cuốn sách The Cactaceae với Joseph Nelson Rose .

WikiMatrix

After his retirement, C. Raunkiær made numerical studies of plants and flora in the literature (“The flora and the heathland poets”, “The dandelion in Danish poetry”, “Plants in the psalms”).

Sau khi nghỉ hưu, C. Raunkiær viết một số ít tác phẩm văn học về thực vật ( ” The flora and the heathland poets “, ” The dandelion in Danish poetry “, ” Plants in the psalms ” ) .

WikiMatrix

During ice age glacial advances, when the ocean levels were up to 120 metres (390 ft) lower, both Asia and Australia were united with what are now islands on their respective continental shelves as continuous land masses, but the deep water between those two large continental shelf areas was, for over 50 million years, a barrier that kept the flora and fauna of Australia separated from those of Asia.

Trong các thời kỳ băng hà, khi sông băng tăng tiến và mực nước biển xuống thấp tới 120 m so với hiện tại, cả châu Á và Australia đều nối liền với các khu vực ngày nay là các đảo tren các thềm lục địa tương ứng của chúng thành các khối đất lục địa liên tục, nhưng vùng nước sâu nằm giữa 2 thềm lục địa lớn này vẫn — trong một giai đoạn trên 50 triệu năm — là vật cản làm cho quần động-thực vật Australia bị chia tách khỏi quần động-thực vật châu Á.

WikiMatrix

Of the approximately 400 species of flora that can be found in the mountains, about half of them have been found in Stora sjöfallet national park.

Trong số khoảng chừng 400 loài thực vật hoàn toàn có thể được tìm thấy ở vùng núi thì khoảng chừng 50% trong số được tìm thấy tại Stora Sjöfallet như thể Arenaria humifusa .

WikiMatrix

Here, visitors can see various items such as stone arrowheads, badges of Mongolian soldiers, and materials used in cremation rituals, and can learn about life on this island of political exiles in the Soviet era, as well as the unique flora and fauna that can only be found on Olkhon Island.

Tại đây, du khách có thể thấy những mũi tên đá, phù hiệu lính Mông Cổ, vật liệu sử dụng trong nghi thức hỏa táng, vật dụng, các nhân vật lưu vong trên đảo trong thời kỳ Xô Viết và cả những hệ động thực vật độc đáo chỉ có duy nhất ở Olkhon.

WikiMatrix

She hated Conroy, and despised “that odious Lady Flora“, because she had conspired with Conroy and the Duchess of Kent in the Kensington System.

Nữ vương rất ghét Conroy, và khinh miệt ” Bà Flora ghê tởm ” ấy, chính bới bà ta đã thông đồng với Conroy và Công nương xứ Kent đặt ra Hệ thống Kensington .

WikiMatrix

Papua was part of the Australian landmass, and is home to a unique fauna and flora closely related to that of Australia, including over 600 bird species.

Papua từng là một phần của lục địa Úc, và là nơi có hệ động vật duy nhất có liên quan gần gũi với hệ động thực vật Australia, với hơn 600 loài chim.

WikiMatrix

The Cradle Mountain-Lake St Clair National Park is a significant location of Tasmania’s endemic species — 40–55% of the park’s documented alpine flora is endemic.

Vườn vương quốc núi Cradle-hồ St Clair là một nơi cư ngụ của nhiều loài đặc hữu Tasmania — 40 – 55 % những loài thực vật kiểu Alps được ghi nhận trong vườn là loài đặc hữu .

WikiMatrix

The region has a vast area of national parks, where a variety of fauna and flora are preserved.

Khu vực có diện tích quy hoạnh to lớn của vườn vương quốc, nơi một loạt những động vật hoang dã và thực vật được bảo tồn .

WikiMatrix

On 10 May 2011, FC Flora Tallinn defeated JK Narva Trans in the final to win the cup and qualify for the second qualifying round of the 2011–12 UEFA Europa League.

Ngày 10 tháng 5 năm 2011, FC Flora Tallinn vượt mặt JK Narva Trans trong trận chung kết để đoạt cúp và giành quyền tham gia vòng loại thứ hai của UEFA Europa League 2011 – 12 .

WikiMatrix

C.Y.Wu Gynostemma simplicifolium Blume Gynostemma yixingense (Z.P.Wang & Q.Z.Xie) C.Y.Wu & S.K.Chen Gynostemma zhejiangense X.J.Xue List source : Gynostemma was originally described and published in Bijdragen tot de flora van Nederlandsch Indië 23.

C.Y.Wu – giảo cổ lam lông Gynostemma simplicifolium Blume – giảo cổ lam lá đơn Gynostemma yixingense ( Z.P.Wang và Q.Z.Xie ) C.Y.Wu và S.K.Chen Gynostemma zhejiangense X.J.Xue – giảo cổ lam Chiết Giang ^ Gynostemma was originally described and published in Bijdragen tot de flora van Nederlandsch Indië 23 .

WikiMatrix

The flora and fauna of the islands have much in common with Taiwan, the Philippines, and Southeast Asia, and are part of the Indomalaya ecozone.

Hệ thực vật và động vật của quần đảo có những tương đồng với Đài Loan, Philippines và Đông Nam Á, cũng là một phần của vùng sinh thái Indomalaya.

WikiMatrix

The film had two different production designers, and two separate art departments, one of which focused on the flora and fauna of Pandora, and another that created human machines and human factors.

Bộ phim có hai đơn vị sản xuất phong cách thiết kế khác nhau, hai nhóm chia làm hai trách nhiệm khác nhau, một thì tập trung chuyên sâu vào thực vật và động vật hoang dã ở Pandora, và nhóm kia thì tạo ra người máy và người ảo .

WikiMatrix

The park hosts significant biodiversity, with about 18 mammal species, 64 bird species and 133 flora species.

Đây là khu vực có sự đa dạng sinh học đáng kể với 18 loài thú, 64 loài chim và 133 loài thực vật .

WikiMatrix

Source: https://trangwiki.com
Category : HỎI ĐÁP

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *