Beefy.finance (BIFI) price prediction is 1727.7374929594 USD. The price forecast is 1727.7374929594 USD for 2024 January 28, Sunday; and 4209.464 USD for 2028 January 28, Friday.

2023 February 2023 February 01, Wednesday 813.811 691.73935 935.88265 2023 February 02, Thursday 799.419 679.50615 919.33185 2023 February 03, Friday 764.796 650.0766 879.5154 2023 February 04, Saturday 827.632 703.4872 951.7768 2023 February 05, Sunday 837.297 711.70245 962.89155 2023 February 06, Monday 826.545 702.56325 950.52675 2023 February 07, Tuesday 895.289 760.99565 1029.58235 2023 February 08, Wednesday 840.799 714.67915 966.91885 2023 February 09, Thursday 891.026 757.3721 1024.6799 2023 February 10, Friday 1002.134 851.8139 1152.4541 2023 February 11, Saturday 1286.262 1093.3227 1479.2013 2023 February 12, Sunday 1343.769 1142.20365 1545.33435 2023 February 13, Monday 1343.054 1141.5959 1544.5121 2023 February 14, Tuesday 1256.659 1068.16015 1445.15785 2023 February 15, Wednesday 1293.654 1099.6059 1487.7021 2023 February 16, Thursday 1216.829 1034.30465 1399.35335 2023 February 17, Friday 1293.284 1099.2914 1487.2766 2023 February 18, Saturday 1285.242 1092.4557 1478.0283 2023 February 19, Sunday 1364.153 1159.53005 1568.77595 2023 February 20, Monday 1216.921 1034.38285 1399.45915 2023 February 21, Tuesday 1206.142 1025.2207 1387.0633 2023 February 22, Wednesday 1027.683 873.53055 1181.83545 2023 February 23, Thursday 964.581 819.89385 1109.26815 2023 February 24, Friday 939.420 798.507 1080.333 2023 February 25, Saturday 1128.587 959.29895 1297.87505 2023 February 26, Sunday 1069.661 909.21185 1230.11015 2023 February 27, Monday 1008.767 857.45195 1160.08205 2023 February 28, Tuesday 800.926 680.7871 921.0649 2023 March 2023 March 01, Wednesday 830.985 706.33725 955.63275 2023 March 02, Thursday 892.273 758.43205 1026.11395 2023 March 03, Friday 794.627 675.43295 913.82105 2023 March 04, Saturday 784.134 666.5139 901.7541 2023 March 05, Sunday 725.237 616.45145 834.02255 2023 March 06, Monday 657.017 558.46445 755.56955 2023 March 07, Tuesday 593.492 504.4682 682.5158 2023 March 08, Wednesday 645.377 548.57045 742.18355 2023 March 09, Thursday 763.917 649.32945 878.50455 2023 March 10, Friday 748.167 635.94195 860.39205 2023 March 11, Saturday 782.208 664.8768 899.5392 2023 March 12, Sunday 765.920 651.032 880.808 2023 March 13, Monday 696.554 592.0709 801.0371 2023 March 14, Tuesday 677.271 575.68035 778.86165 2023 March 15, Wednesday 647.583 550.44555 744.72045 2023 March 16, Thursday 1236.651 1051.15335 1422.14865 2023 March 17, Friday 1441.734 1225.4739 1657.9941 2023 March 18, Saturday 1288.671 1095.37035 1481.97165 2023 March 19, Sunday 1148.108 975.8918 1320.3242 2023 March 20, Monday 1114.466 947.2961 1281.6359 2023 March 21, Tuesday 1043.478 886.9563 1199.9997 2023 March 22, Wednesday 1005.196 854.4166 1155.9754 2023 March 23, Thursday 881.508 749.2818 1013.7342 2023 March 24, Friday 876.667 745.16695 1008.16705 2023 March 25, Saturday 899.749 764.78665 1034.71135 2023 March 26, Sunday 1016.048 863.6408 1168.4552 2023 March 27, Monday 1071.063 910.40355 1231.72245 2023 March 28, Tuesday 1200.688 1020.5848 1380.7912 2023 March 29, Wednesday 1147.952 975.7592 1320.1448 2023 March 30, Thursday 1130.974 961.3279 1300.6201 2023 March 31, Friday 1186.677 1008.67545 1364.67855 2023 April 2023 April 01, Saturday 1212.167 1030.34195 1393.99205 2023 April 02, Sunday 1126.908 957.8718 1295.9442 2023 April 03, Monday 1032.219 877.38615 1187.05185 2023 April 04, Tuesday 995.169 845.89365 1144.44435 2023 April 05, Wednesday 991.969 843.17365 1140.76435 2023 April 06, Thursday 977.517 830.88945 1124.14455 2023 April 07, Friday 940.009 799.00765 1081.01035 2023 April 08, Saturday 996.935 847.39475 1146.47525 2023 April 09, Sunday 993.827 844.75295 1142.90105 2023 April 10, Monday 1016.975 864.42875 1169.52125 2023 April 11, Tuesday 990.705 842.09925 1139.31075 2023 April 12, Wednesday 1046.489 889.51565 1203.46235 2023 April 13, Thursday 1107.972 941.7762 1274.1678 2023 April 14, Friday 1230.616 1046.0236 1415.2084 2023 April 15, Saturday 1272.879 1081.94715 1463.81085 2023 April 16, Sunday 1252.750 1064.8375 1440.6625 2023 April 17, Monday 1137.596 966.9566 1308.2354 2023 April 18, Tuesday 957.887 814.20395 1101.57005 2023 April 19, Wednesday 973.659 827.61015 1119.70785 2023 April 20, Thursday 951.793 809.02405 1094.56195 2023 April 21, Friday 956.096 812.6816 1099.5104 2023 April 22, Saturday 853.747 725.68495 981.80905 2023 April 23, Sunday 714.945 607.70325 822.18675 2023 April 24, Monday 685.006 582.2551 787.7569 2023 April 25, Tuesday 648.869 551.53865 746.19935 2023 April 26, Wednesday 662.261 562.92185 761.60015 2023 April 27, Thursday 638.250 542.5125 733.9875 2023 April 28, Friday 661.628 562.3838 760.8722 2023 April 29, Saturday 787.409 669.29765 905.52035 2023 April 30, Sunday 827.439 703.32315 951.55485 2023 May 2023 May 01, Monday 750.130 637.6105 862.6495 2023 May 02, Tuesday 767.985 652.78725 883.18275 2023 May 03, Wednesday 883.401 750.89085 1015.91115 2023 May 04, Thursday 769.261 653.87185 884.65015 2023 May 05, Friday 783.032 665.5772 900.4868 2023 May 06, Saturday 716.208 608.7768 823.6392 2023 May 07, Sunday 675.284 573.9914 776.5766 2023 May 08, Monday 584.581 496.89385 672.26815 2023 May 09, Tuesday 520.397 442.33745 598.45655 2023 May 10, Wednesday 459.259 390.37015 528.14785 2023 May 11, Thursday 318.989 271.14065 366.83735 2023 May 12, Friday 250.986 213.3381 288.6339 2023 May 13, Saturday 162.864 138.4344 187.2936 2023 May 14, Sunday 159.447 135.52995 183.36405 2023 May 15, Monday 259.609 220.66765 298.55035 2023 May 16, Tuesday 336.624 286.1304 387.1176 2023 May 17, Wednesday 268.096 227.8816 308.3104 2023 May 18, Thursday 222.696 189.2916 256.1004 2023 May 19, Friday 94.140 80.019 108.261 2023 May 20, Saturday 24.114 20.4969 27.7311 2023 May 21, Sunday 0.000000 0 0

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *